Intensivutredningar

Centris utför hemmabaserade intensivutredningar enligt Socialtjänstlagen.

När är det lämpligt?

Ibland är det svårt att kartlägga problematiken och fördjupa frågeställningarna i en traditionell barnutredning. Oron kan också vara så hög att socialtjänsten bedömer att en placering på utredningshem är nödvändig. En sådan placering är dyr och passar inte optimalt för alla ärenden.

Centris erbjuder intensivutredningar i familjens eget hem. Vardagen med skola, arbete, fritidssysselsättningar och rutiner påverkas mindre än vid en placering på utredningshem. Det gör att observationerna och utredningen blir mer tillförlitliga. Många familjer upplever att en utredning på hemmaplan är mindre stressande och mer rättvisande. Det finns bättre möjligheter för föräldrarna att visa sina styrkor och mer tid att belysa förmåga till förändring och utveckling.

Vår kompetens

En hemmabaserad intensivutredning från Centris håller hög kvalitet och utförs av socionomer med lång erfarenhet av svåra barnutredningar. Vi har särskild kompetens inom dessa områden:

  • Att samtala med barn i svåra livssituationer
  • Att synliggöra och arbeta med föräldrakonflikter och ogynnsamt familjeklimat
  • Neuropsykiatri och funktionellt bemötande vid NPD
  • Anknytningspsykologi och samspelsobservationer

Hur går det till?

Utredningen görs i familjens hemmiljö och varar under 6-12 veckor beroende på ärendets karaktär. Vi för hela tiden en kontinuerlig dialog med familjen om det vi ser av risk- och skyddsfaktorer vilket gör det möjligt för familjen att påbörja en förändringsprocess redan under utredningstiden. I halvtid har vi ett avstämningsmöte med socialtjänsten där framsteg och utvecklingsområden redovisas så att familjen hela tiden vet vilka förutsättningar som råder. När utredningen avslutas får familj och uppdragsgivare muntlig och skriftlig återkoppling av utredningen, med förslag till lämplig insats.

Teori och metod

Vi utgår från ett systemteoretiskt perspektiv och involverar hela familjesystemet för att undersöka och mobilisera de resurser som finns omkring barnet. Utredningen bedrivs enligt BBIC där vi använder oss av fördjupade frågeställningar som formuleras av uppdragsgivaren.

Den skriftliga utredningen

I en utredning från Centris har beslutsunderlaget arbetats fram med gedigen kunskap om teorier och verksamma metoder. Resultaten är tydligt redovisade med hänvisning till aktuell forskning. Vi är måna om att processen kring en hemmabaserad intensivutredning från Centris kännetecknas av trygghet, förtroende och omtanke.

Uppdragsförfrågan
Jag vill gärna veta mer om era socionomtjänster