Handledning

Handledning i socialt arbete har som mål att bidra till såväl en individuell som professionell utveckling för dem som deltar. Handledningen höjer yrkeskompetensen hos deltagarna vilket leder till att kvaliteten på arbetet som utförs inom verksamheten ökar.

De handledda utvecklar sin förmåga att reflektera och väga in olika perspektiv på sin egen arbetsinsats och klienternas situation, de tränas i att lyssna och ställa fördjupande frågor samt att sätta nödvändiga gränser för sin egen arbetsinsats.

Handledningen bidrar till att den enskilde och gruppen utvecklar funktionella verktyg för att möta utmaningar och svårigheter i klientarbetet, och på arbetsplatsen, utan att ta skada.

Handledningen som Centris erbjuder integrerar inslag från flera olika teoribildningar men har sin utgångspunkt i ett salutogent och systemiskt synsätt på människan och socialt arbete.

Handledarkompetens

En bra handledare ska ha god teoretisk kunskap om både handledning och de handleddas verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av att arbeta med olika processer och frågeställningar som kan aktualiseras i arbetsgruppen som handleds. Centris handledare, som i grunden är socionomer, har genomgått högskoleutbildning om 45 hp i handledning och är godkända av nämnden för socionomauktorisation. De handleder både arbetsgrupper och chefer verksamma i psykosocialt arbete inom både myndighetsarbete och behandling.

Uppdragsförfrågan
Jag vill gärna veta mer om era socionomtjänster

Åsa Bergström

Auktoriserad socionom
Handledare
Steg 1 KBT
asa@centris
0708 – 63 59 00

Tova Zetterberg Pihl

M. of S. Sc. In Social Work
Auktoriserad socionom
Handledare
Steg 1 KBT
tova@centris.se
0705 – 80 65 81